POLITICA DE PRIVACIDADE -INFORMACION ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS
1. RESPONSABLE: Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
Identidade: AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U.  – CIF: A-36.683.019 / MQA NAVIA S.L.U. CIF B-27.794.791
Dirección Postal: CTRA MADRID Nº 150 KM5, 36.318 VIGO (PONTEVEDRA).Teléfono: 986481100.
Correo electrónico: lopd@maisqueauga.com
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: DOSAES GROUP, S.L. con CIF B27726504
C/ Pizarro, nº 47, entresuelo of 4. 36204, Vigo. Tel: 986.133.387 Email: info@dosaesgroup.com
2. FINALIDADE: Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
En AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. y MQA NAVIA S.L.U. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas para as seguintes finalidades:
• Prestar o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo.
• Presentar presupostos con información sobre os nosos productos e servizos.
• Xestión abonados
• Xestión usuarios
• Xestión de Persoal e Recursos Humanos
• Xestión de entidades aseguradoras
• Xestión de publicidade en revistas e redes sociais
• Enviar publicidade relacionada cos nosos productos e servizos por calquera medio (postal, email ou teléfono) e convidalo a eventos organizados pola empresa
• Enviar publicidade sobre vantaxes comerciais exclusivas para usuarios de Máis que Auga que se obteñan de acordos de esponsorización con outras entidades.
• Análisis de perfís
• Seguridade e control de accesos
• Video vixilancia

3. LIMITACIÓN PRAZO DE CONSERVACION. Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial, laboral, social, ou durante os anos precisos para cumprir coas obrigas legais.
Os datos de video vixilancia consérvanse 1 mes.
Os datos e fotografías dos usuarios e traballadores conservaranse o tempo que permanezan as empresas prestando servizos.
4. LEXITIMACIÓN: Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento obtido do interesado, a contratación dos servizos ou os contratos con empregados ou o interese lexítimo nos supostos de video vixilancia e datos de saúde biométricos.
5. DESTINATARIOS: A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
Os datos poderanse comunicar a:
• Administración Tributaria
• Bancos e Entidades Financieiras
• Xestoría
• Empresas do grupo Unión Vantaxe, Cartera Valeira y Hexavalor
• Entidades aseguradoras
• Proveedores informáticos
• Empresas seguridade, vixilancia e control de accesos
• Empresas de marketing e publicidade
• Outros colaboradores
6. DEREITOS. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si en AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. y MQA NAVIA S.L.U. estamos tratando datos persoais que lles concernan ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos, xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. y MQA NAVIA S.L.U. deixarán de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sin que iso afecte á licitude do tratamento basado no consentimento previo á súa retirada.

Para obter información adicional sobe os seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/)
Para exercer os seus dereitos pode escribirnos un correo electrónico a lopd@maisqueauga.com no que debe identificarse adxuntando copia do seu DNI e indicar o dereito que desexa exercer e o motivo.
7. PROCEDENCIA: Como obtivemos os seus datos?
Os datos persoais que tratamos en AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. y MQA NAVIA S.L.U. proceden do propio interesado e/ou do seu representante legal.
As categorías de datos que se tratan son:
◦ Datos de identificación
◦ Direccións postais ou electrónicas
◦ Datos económicos
◦ Datos biométricos
◦ Datos de video vixilancia
◦ Datos de saúde
◦ Imaxes
◦ Datos de nómina
◦ Datos comerciais
Trátanse datos especialmente protexidos

26 de febreiro de 2019