AVISO LEGAL
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular do dominio masiqueauga.com é AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. e MQA NAVIA S.L.U., con domicilio en Ctra. De Madrid 150 km. 5 – 36.318 VIGO (PONTEVEDRA), correo electrónico: info@maisqueauga.com, teléfono de contacto 986481100, C.I.F. A-36.683.019, y B-27.794.791 respectivamente, inscritas no Rexistro Mercantil de Pontevedra co número 3.282 de protocolo, Libro 714, folio 001, Inscripción 1ª da Folla PO-9.828 e número 1.302 de protocolo, Libro 3918, folio 80, Inscripción 1ª da Folla PO-55.829, respectivamente, en adiante MQA.
2. CONDICIÓNS DE USO
O acceso e/ou uso deste portal propiedade de MQA atribúe a condición de Usuario, que acepta, dende ese mesmo momento, as Condicións Xerais aquí reflictidas. As citadas condicións serán de aplicación independente a outras Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.
maisqueauga.com proporciona o acceso a múltiples informacións, servizos ou datos (en adiante “os Contidos”) pertencentes a MQA. O Usuario asume a responsabilidade de uso do portal, responsabilidade que é extensiva ao rexistro preciso, no seu caso, para acceder a determinados servizos ou contidos. En dito rexistro, o Usuario será responsable de aportar información veráz e lícita. Se a consecuencia deste rexistro, ao Usuario se lle proporciona un contrasinal, este será responsabilidade do Usuario, que se compromete a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. Asimesmo, o Usuario comprométese a facer un usuo adecuado dos Contidos que MQA ofrece a través da súa páxina web, comprometéndose a non utilizalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias ao orde público, á defensa nacional ou á saúde pública.

En todo caso MQA resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento, sen necesidade de previo aviso, a estructura e deseño do sitio Web: modificar ou eliminar Contidos así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio web así como calquera outras condicións particulares contidas no sitio web maisqueauga.com.
3. PROPIEDADE INTELECTUAL
Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen na Páxina son propiedade comercial de MQA ou, no seu caso, de terceiros que autorizaron a MQA para o seu uso sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao Portal e/ou aos Contidos son propiedade intelectual de MQA, ou de terceiros que, no seu caso autorizaron o seu uso, a quenes corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación.

A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual de MQA ou de terceiros incluidos na Páxina que cederan contidos, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.
4. DISPOÑIBILIDADE DA WEB
MQA exclúe, a excepción dos supostos contemplados na normativa vixente, calquera responsabilidade por danos e prexuizos que poidan deberse á falta de responsabilidade, continuidade ou calidade do funcionamento da Páxina e dos Contidos, así como ao non cumprimento da expectativa de utilidade que os usuarios puideran atribuir á Páxina e aos Contidos.
5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE
MQA exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar basado nesta información, así como polos posibles erros tipográficos que poidan conter os documentos e gráficox da Páxina. A información está sometida a posibles cambios periódicos sin previo aviso do seu contido por ampliación, mellora, corrección ou actualización dos Contidos.
6. XURISDICIÓN APLICABLE
Para cantas cuestións se susciten sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, todas as partes intervintes se someten aos Xuices e Tribunais de Vigo, renunciando de xeito expreso a calquera outro foro que poida corresponderlles.