AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
AVISO LEGAL
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular do dominio masiqueauga.com é AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. e MQA NAVIA S.L.U., con domicilio en Ctra. De Madrid 150 km. 5 – 36.318 VIGO (PONTEVEDRA), correo electrónico: info@maisqueauga.com, teléfono de contacto 986481100, C.I.F. A-36.683.019, y B-27.794.791 respectivamente, inscritas no Rexistro Mercantil de Pontevedra co número 3.282 de protocolo, Libro 714, folio 001, Inscripción 1ª da Folla PO-9.828 e número 1.302 de protocolo, Libro 3918, folio 80, Inscripción 1ª da Folla PO-55.829, respectivamente, en adiante MQA.
2. CONDICIÓNS DE USO
O acceso e/ou uso deste portal propiedade de MQA atribúe a condición de Usuario, que acepta, dende ese mesmo momento, as Condicións Xerais aquí reflictidas. As citadas condicións serán de aplicación independente a outras Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.
maisqueauga.com proporciona o acceso a múltiples informacións, servizos ou datos (en adiante “os Contidos”) pertencentes a MQA. O Usuario asume a responsabilidade de uso do portal, responsabilidade que é extensiva ao rexistro preciso, no seu caso, para acceder a determinados servizos ou contidos. En dito rexistro, o Usuario será responsable de aportar información veráz e lícita. Se a consecuencia deste rexistro, ao Usuario se lle proporciona un contrasinal, este será responsabilidade do Usuario, que se compromete a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. Asimesmo, o Usuario comprométese a facer un usuo adecuado dos Contidos que MQA ofrece a través da súa páxina web, comprometéndose a non utilizalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias ao orde público, á defensa nacional ou á saúde pública.

En todo caso MQA resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento, sen necesidade de previo aviso, a estructura e deseño do sitio Web: modificar ou eliminar Contidos así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio web así como calquera outras condicións particulares contidas no sitio web maisqueauga.com.
3. PROPIEDADE INTELECTUAL
Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen na Páxina son propiedade comercial de MQA ou, no seu caso, de terceiros que autorizaron a MQA para o seu uso sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao Portal e/ou aos Contidos son propiedade intelectual de MQA, ou de terceiros que, no seu caso autorizaron o seu uso, a quenes corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación.

A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual de MQA ou de terceiros incluidos na Páxina que cederan contidos, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.
4. DISPOÑIBILIDADE DA WEB
MQA exclúe, a excepción dos supostos contemplados na normativa vixente, calquera responsabilidade por danos e prexuizos que poidan deberse á falta de responsabilidade, continuidade ou calidade do funcionamento da Páxina e dos Contidos, así como ao non cumprimento da expectativa de utilidade que os usuarios puideran atribuir á Páxina e aos Contidos.
5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE
MQA exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar basado nesta información, así como polos posibles erros tipográficos que poidan conter os documentos e gráficox da Páxina. A información está sometida a posibles cambios periódicos sin previo aviso do seu contido por ampliación, mellora, corrección ou actualización dos Contidos.
6. XURISDICIÓN APLICABLE
Para cantas cuestións se susciten sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, todas as partes intervintes se someten aos Xuices e Tribunais de Vigo, renunciando de xeito expreso a calquera outro foro que poida corresponderlles.
POLITICA DE PRIVACIDADE -INFORMACION ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS
1. RESPONSABLE: Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
Identidade: AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U.  – CIF: A-36.683.019 / MQA NAVIA S.L.U. CIF B-27.794.791
Dirección Postal: CTRA MADRID Nº 150 KM5, 36.318 VIGO (PONTEVEDRA).Teléfono: 986481100.
Correo electrónico: lopd@maisqueauga.com
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: DOSAES GROUP, S.L. con CIF B27726504
C/ Pizarro, nº 47, entresuelo of 4. 36204, Vigo. Tel: 986.133.387 Email: info@dosaesgroup.com
2. FINALIDADE: Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
En AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. y MQA NAVIA S.L.U. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas para as seguintes finalidades:
• Prestar o servizo solicitado, realizar a facturación do mesmo.
• Presentar presupostos con información sobre os nosos productos e servizos.
• Xestión abonados
• Xestión usuarios
• Xestión de Persoal e Recursos Humanos
• Xestión de entidades aseguradoras
• Xestión de publicidade en revistas e redes sociais
• Enviar publicidade relacionada cos nosos productos e servizos por calquera medio (postal, email ou teléfono) e convidalo a eventos organizados pola empresa
• Enviar publicidade sobre vantaxes comerciais exclusivas para usuarios de Máis que Auga que se obteñan de acordos de esponsorización con outras entidades.
• Análisis de perfís
• Seguridade e control de accesos
• Video vixilancia

3. LIMITACIÓN PRAZO DE CONSERVACION. Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial, laboral, social, ou durante os anos precisos para cumprir coas obrigas legais.
Os datos de video vixilancia consérvanse 1 mes.
Os datos e fotografías dos usuarios e traballadores conservaranse o tempo que permanezan as empresas prestando servizos.
4. LEXITIMACIÓN: Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento obtido do interesado, a contratación dos servizos ou os contratos con empregados ou o interese lexítimo nos supostos de video vixilancia e datos de saúde biométricos.
5. DESTINATARIOS: A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
Os datos poderanse comunicar a:
• Administración Tributaria
• Bancos e Entidades Financieiras
• Xestoría
• Empresas do grupo Unión Vantaxe, Cartera Valeira y Hexavalor
• Entidades aseguradoras
• Proveedores informáticos
• Empresas seguridade, vixilancia e control de accesos
• Empresas de marketing e publicidade
• Outros colaboradores
6. DEREITOS. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si en AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. y MQA NAVIA S.L.U. estamos tratando datos persoais que lles concernan ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos, xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. y MQA NAVIA S.L.U. deixarán de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

O interesado ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sin que iso afecte á licitude do tratamento basado no consentimento previo á súa retirada.

Para obter información adicional sobe os seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/)
Para exercer os seus dereitos pode escribirnos un correo electrónico a lopd@maisqueauga.com no que debe identificarse adxuntando copia do seu DNI e indicar o dereito que desexa exercer e o motivo.
7. PROCEDENCIA: Como obtivemos os seus datos?
Os datos persoais que tratamos en AQA VIGO XESTIÓN DEPORTIVA S.A.U. y MQA NAVIA S.L.U. proceden do propio interesado e/ou do seu representante legal.
As categorías de datos que se tratan son:
◦ Datos de identificación
◦ Direccións postais ou electrónicas
◦ Datos económicos
◦ Datos biométricos
◦ Datos de video vixilancia
◦ Datos de saúde
◦ Imaxes
◦ Datos de nómina
◦ Datos comerciais
Trátanse datos especialmente protexidos

26 de febreiro de 2019